Home » Obce V Okrese St Nad Labem: Chlumec, St Nad Labem, Trmice, Chaba Ovice, Telnice, Petrovice, Ehlovice, Povrly, Zubrnice, Male Ov by Source Wikipedia
Obce V Okrese St Nad Labem: Chlumec, St Nad Labem, Trmice, Chaba Ovice, Telnice, Petrovice, Ehlovice, Povrly, Zubrnice, Male Ov Source Wikipedia

Obce V Okrese St Nad Labem: Chlumec, St Nad Labem, Trmice, Chaba Ovice, Telnice, Petrovice, Ehlovice, Povrly, Zubrnice, Male Ov

Source Wikipedia

Published August 7th 2011
ISBN : 9781232869900
Paperback
26 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 24. Kapitoly: Chlumec, st nad Labem, Trmice, Chaba?ovice, Telnice, Petrovice, ?ehlovice, Povrly, Zubrnice, Male?ov, Velk B?ezno, Chuderov, Libouchec, Stebno, Ta ov, Velk Chvojno, Doln Z lezly, Mal B?ezno, Tis, P?estanov,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 24. Kapitoly: Chlumec, st nad Labem, Trmice, Chaba?ovice, Telnice, Petrovice, ?ehlovice, Povrly, Zubrnice, Male?ov, Velk B?ezno, Chuderov, Libouchec, Stebno, Ta ov, Velk Chvojno, Doln Z lezly, Mal B?ezno, Tis, P?estanov, Habrovany, Ryjice. V atek: Chlumec (n?mecky ) je obec na severu ?esk republiky, na v chod? steck ho kraje, v okrese st nad Labem. Le na pat Kru n ch hor, na p?li cesty mezi krajsk m m?stem st nad Labem a Teplicemi. V obci s plo nou v m?rou katastru 12,88 km ije 4636 obyvatel (26. b?ezna 2010). N zev Chlumce je z?ejm? odvozen od slova chlum, kter ozna?uje kopec se zalesn?n m h?ebenem. Zm n?n m kopcem je pravd?podobn? jedna z p rodn ch dominant Chlumce, Horka. Prvn p semn zm nka o obci poch z z listiny z roku 993, ve kter kn e Boleslav II. ur?uje des tek vybran Nachlumcy pr v? nov? zalo en mu prvn mu mu sk mu kl teru v B?evnov?. V hodn a pohrani?n poloha Chlumce zp?sobila, e se brzy stal k?i ovatkou mezin rodn ho obchodu (proch zela j m tzv. Lu ick stezka a Srbsk stezka). A proto ji b?hem 9. stolet je zde zbudov n hrani?n hrad. Je t? ve 12. stolet byl Chlumec pro ?esk st t mnohem d?le it?j, ne nedalek st nad Labem, ?eho je d?kazem i to, e se zde uskute ovaly i st topr vn akty. Nap?. kn e Svatopluk svolal na chlumeck hrad zemsk sn?m ?esk ch velmo, na n?m byl jeho bratr Ota z Moravy jmenov m z stupcem kn ete. Roku 1126 se zde odehr la bitva mezi ?esk m kn etem Sob?slavem I. a n?meck m kr lem Lotharem III., o kter se lze do st i v Jir skov ch Star ch pov?stech ?esk ch. Souvisej c informace naleznete v ?l nku Bitva u Chlumce (1126).Roku 1227 z skal Chlumec od ?esk ho kr le P?emysla Otakara I. v l no Kojata z Oseka, m se Chlumec osamostatnil coby pansk s dlo. V t dob? byla zbudov na tvrz, nach zej c se p?ibli n? v m stech vedle statku pod n vs . Tvrz byla jen d?ev?n, ale i p?esto vydr ela a do t?icetilet v lky. Skute?n reprezenta?n z mek nechal postavit ...