Home » โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ by Roald Dahl
โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ Roald Dahl

โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์

Roald Dahl

Published
ISBN :
Paperback
248 pages
Enter the sum

 About the Book 

เรืองราวมหัศจรรยเหนือจริง ของ เดกชายชารลี บักเกต ลูกชายฅนเดียวของครอบครัวยากจนและหิวโหยอันประกอบดวยเจดชีวิต ซึงอาศัยอยูใกลๆ โรงงานผลิตชอคโกแลตแสนอรอย และลือลันไปทัวโลกของ นายวิลลี วองกา ผูคิดคนสูตรชอคโกแลตชนิดพิเศษพิสดารมากมาย เรืองราวเริมตนเมือMoreเรื่องราวมหัศจรรย์เหนือจริง ของ เด็กชายชาร์ลี บั๊กเก็ต ลูกชายฅนเดียวของครอบครัวยากจนและหิวโหยอันประกอบด้วยเจ็ดชีวิต ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆ โรงงานผลิตช็อคโกแล็ตแสนอร่อย และลือลั่นไปทั่วโลกของ นายวิลลี่ วองก้า ผู้คิดค้นสูตรช็อคโกแล็ตชนิดพิเศษพิสดารมากมาย เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ ชาร์ลี บังเอิญมีโชค เขาเปิดห่อช็อคโกแล็ตพบตั๋วทอง และกลายเป็นเด็กคนหนึ่งของจำนวนห้าฅนในโลก ที่จะได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม และล่วงรู้ความลับสุดยอดของโรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์พร้อมกับผู้ปกครองของตน พร้อมทั้งได้ช็อคโกแล็ตและขนมแสนอร่อยจากโรงงานไว้กินตลอดชีวิต ความมหัศจรรย์เหนือเวทย์มนตร์ และความลึกลับที่เป็นปริศนามานับสิบห้าปี รอเขากับ ปู่โจ อยู่ในรั้วโรงงานของ นายวิลลี่ วองก้า ไม่มีใครทราบว่าเขาเป็นใคร? มหาเศรษฐี? พ่อมด? หรือผู้วิเศษ? กันแน่!